Tarihte Türkler

Tarihte Türkler

Altay Türkleri

Orta Asya ve Türk tarihinde önemli bir yeri olan ve bugün Rusya sınırları içinde kalan Altay dağları bölgesindeki Türklerin genel adı: Türkoloji tahkiklerine 1856 yılında Altay Türkleri arasında...
>

Karaçay- Malkar Türkleri

Karaçay-Malkar Türkleri yüzyıllardan beri, Kafkas sıra dağları’nın en yüksek zirvesi olan Elbruz dağının (Mingi Tav) yüksek bölgelerinde ve derin vadilerde yer alan köylerde yaşayan iki kardeş...
>

Kaşkay Türkleri

Kaşkay İli, Fars Körfezi kıyılarından başlayarak İsfahan ve Bahtiyari bölgelerinin güneylerine kadar varan bir alana yayılmıştır. Zagros dağlarının birbirine girmiş yükseklikleri ile körfez...
>

İdil- Ural Türkleri

13. yüzyılda Nogay Türkleri'nin ana gövdesinden ayrılıp Aşağı İdil'e yerleşen Kara Ağaç kabilesinin neslinden gelen Kundurlar, bir ölçüde Astrahanlarca asimile edilmelerine rağmen, tipik Nogay...
>

Gagavuz (Gökoğuz) Türkleri

Ortodoks Hristiyan bir Türk topluluğu olan Gagavuzlar    Gagavuzlar bugün kuzeydoğu Bulgaristan ile Ukrayna Cumhuriyetinde yaşayan, Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup bir Türk...
>

Ahıska Türkleri

Anadolu Türklüğünün ve Doğu Anadolu Türk kültürünün Gürcistan sınırları içinde kalan bir parçasını meydana getiren Ahıska Türkleri,Kafkas ötesinde ki Türk etnisitesinin ve kültürünün de önemli...
>

Saha (Yakut) Türkleri

Yakutlar ya da Sahalar (Yakutça: Сахалар Sahalar), Rusya Federasyonu içindeki Yakutistan'da yaşayan Türk halkı. Yakutça, Türk dilleri'nin kuzey öbeğine bağlı bir dildir. Çoğunluğu Yakutistan'da...
>

Karluklar, Karluk Türkleri

Orta Asya'da varlığını sürdüren Türk boylarıdır. Kadim Türk çağlarında Karluklara "Üç Oğuz" yani "Üçboy" da denilmiştir. GökTürk boyudur. İstemi zamanında Türk hakimiyetinin Hazar'ın kuzeyi ve...
>

Sibir (Sabir) Türkleri

Önceleri Isık Gölü civarında oturuyorlardı. Avarlar’ın baskısıyla batıya göç edip Ural dağlarının güneyine yerleştiler. Vl. yüzyılda Kafkasların güneyine geçerek Bizans ve Sasanilerle ilişkiye...
>

Ogurlar, (Bulgarlar) Ogur Türkleri

Bulgarlar için de 150 yıldan fazla bir zamandan beri menşe aranmış ve Urallı, Fin, îslav, Tatar vb. asıllı olduklan iddia edilmiştir. Nihavet Türk asıldan geldiklerine dair önce Vambery...
>

Kazan Türkleri

Müslüman Asya’nın, bozkırın en batısında kurduğu şehir. Müslüman Asya burada göçebe sürüleri için değil, medeniyetleri için bir vatan kurduğunda Rus Slavları henüz sazdan köylerde yaşıyorlardı...
>

Tuna Bulgar Türkleri

Tuna Bulgar DevletiTuna Bulgar Devleti, Büyük Bulgar Devletinin yıkılmasıyla Tuna boylarında kurulan Tuna Bulgar imparatorluğudur. Tuna Bulgar Devleti, pek çok yönüyle tarihi bir vaka olma...
>

Babür Türkleri

Babür İmparatorluğu (Babürlüler) 1526 yılında Zahireddin Muhammed Babür tarafından Delhi’de kurulmuş, varlığını 1858 yılına kadar devam ettirerek İngiliz sömürgeciliği neticesinde yıkılarak...
>

Kıpçak (Kuman) Türkleri

KıpçaklarKıpçaklar, diğer adıyla Kumanlar, Ötüken'den başladıkları göç yolculukları ile Karadeniz'in kuzeyine ulaşmış, Kıpçakların (Desti Kıpçak) Doğu Avrupa hakimiyetleri 1256 yılına kadar...
>

Nogay Türkleri

Bulundukları başlıca şehirler : Rusya Federasyonuna bağlı Astarhan, Terek, Kızılyar , Açıkulak, Perekop, Çelyabinsk j Bulgaristan’ın Şumnu, Dobruca ve Türkiye’nin Ankara -Polatlı ,...
>

Kumuk Türkleri

Kafkasya’nın doğusunda Hazar Denizi kıyılarında yer alan Dağıstan bölgesinde yaşamakta olan Kumuk Türkleri gerek Dağıstan’ın gerekse bütün Kafkasya’nın siyasî ve kültürel hayatında son derece...
>

Oğuz Türkleri

Oğuz Tarihi Tarihi kaynaklara göre Şamanist göçebe olarak VI. ve VIII. yüzyılda ortaya çıkan Oğuzlar, Göktürk Devleti‟nin de kurucuları arasında sayılır. Bu sebeple Oğuz adı özellikle Orhun ve...
>

Karay (Karaim) Türkleri

Hazarlar, İdil kıyıları ve Kırım yarımadası arasında Hanlık/Devlet kuran Türk halkları birliğidir. Hazar tek başına bir kavim adı olmayıp Ön Bulgarlar, Sibirya Sabar (Sabir, Suvar) Türkleri ve...
>

Hun Türkleri

Türk göçlerinin doğu yönünde devam ettiği asırlarda, Çin’de kurulan Chou devletinin (M.Ö. 1050-256) Türklerle ilgisi üzerine dikkat çekilmiş, hükümdar sülalesinde Gök dini, Güneş ve yıldızların...
>

Uygur Türkleri

Kurucusu: Kutluk Bilge Kül Kağan’dır. Başkenti: Karabalgasun’dur. Hükümdarları: * Kutluk Bilge Kül Kağan * Moyen- Çor Kağan * Bögü Kağan’dır. En eski Türk devletlerinden biri olan Uygurlar...
>

Türgiş (Türkeş) Türkleri

Türkeşler (Türgişler)Türkeşler, Türgişler olarakta anılan, Göktürklerin yıkılmasıyla orta asyadaki On-Ok'ların kurduğu ve kısa süre varlık gösterebilen Türk devleti. Türgişler, Issık gölü...
>

Avar Türkleri

Farklı anlam|6. yüzyıl - 9. yüzyıl arasında yaşamış Avarlar|Günümüzde Dağıstan da yaşıyan yerli Avarlar|Kafkasya Avarları Avar İmparatorluğu Avarlar, Orta Asya kökenli bir kavimdir. Önce 3.-6....
>

İskitler, İskit Türkleri

İskitlerİskitler, tarihe Sakalar olarak geçmiş, Ön Türk Tarihinin antik çağdaki temsilcisi olarak Avrasya steplerindeki varlıklarını 7 asır boyunca devam ettirmişlerdir. M.ö. 10. Yüzyılda Tanrı...
>

Hazar Türkleri

Hazar Kağanlığı, 7 ve 10. yüzyıllar arasında Karadeniz’in kuzey kıyıları, Kiev’e kadarki bugünkü Ukrayna toprakları, Hazar Denizi’nin kuzey ve kuzeybatısını kaplayan geniş topraklarda hüküm...
>

Etrüskler, Etrüsk Türkleri

Bulunabilen izleri M.Ö. 1200 den başlayan ve M.Ö. 396 da Romalıların Veii şehrini ele geçirmesi sürecinde yıkılan Etrüskler, Orta İtalya’da bugünkü Toskana bölgesindeki nüfusun kökeni ve...
>

  

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: