Türk Edebiyatında İlkler

1. İlk Hikâye Örneği- Letaif-i Rivayat - Ahmet Mithat Efendi -1870
2. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi - Küçük Şeyler- Sami Paşazade Sezai - 1892
3. İlk Naturalist Eser - Zehra - Nabizade Nazım
4. İlk Yerli Roman Denemesi - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami
5. İlk Tarihî Roman Denemesi - Yeniçeriler - Ahmet Mithat Efendi
6- İlk Tarihî Roman Örneği - Cezmi - Namık Kemal
7. Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği - Harname - Şeyhî
8- Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği - Eşek İle Tilki Hikâyesi - Şinasi
9. İlk Makale Örneği - Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi -Şinasi - 1860
10. İlk Eleştiri Örneği - Namık Kemal - 1866
11. Edebiyatımızdaki En Önemli Gezi Yazısı Örneği -Seyahatname - Evliya Çelebi
12.Edebiyatımızda Günlük Terimini İlk Kullanan- Falih Rıfkı Atay
13. İlk tezkire - Mecalisü'n-Nefais - Ali Şir Nevaî
14. Anadolu Sahasında Yazılan İlk Tezkire - Heşt Behişt- Edirneli Sehî Bey
15. İlk Söylev (Nutuk) - Orhun Abideleri
16. İslâmî Dönem Türk Edebiyatı İlk Yazılı Eser - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib
17. Edebiyatımızda İlk Mesnevi Örneği - Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib
18. Edebiyatımızda Aruzla Yazılan İlk Eser - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib
19. Edebiyatımızda İlk Siyasetname Örneği - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib
20. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Bilinçli İlk Temsilcisi - Şinasi
21. Edebiyatımızda İlk Özel Gazeteyi Çıkaran, Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Sanatçı - Şinasi
22. Fransızca'dan İlk Şiir Çevirileri Yapan ve İlk Folklor İncelemesi Çalışmaları Yapan Sanatçı - Şinasi
23. Edebiyatımızdaki İlk Atasözleri Derlemesi - Durub-ı Emsal-i Osmaniye - Şinasi
24. İlk Köy Romanı Denemesi - Karabibik - Nabizade Nazım
25. İlk Çeviri Roman - Tercüme-i Telemak (Fenelon) - Yusuf Kâmil Paşa
26. İlk Psikolojik Roman Denemesi - Zehra - Nabizade Nazım
27. İlk Psikolojik Roman - Eylül - Mehmet Rauf
28. İlk Realist Roman Denemesi -Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem
29. Batı Tekniğine Uygun İlk Realist Roman - Mai ve Siyah - Halit Ziya Uşaklıgil
30. İlk Tiyatro Eseri - Şair Evlenmesi - Şinasi
31. Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri- Eşber- Abdülhak Hamit Tarhan
32. İlk Bibliyografya - Keşfu'z-Zünun - Kâtip Çelebi
33. İlk Hamse Sahibi - Ali Şir Nevaî
34. İlk Resmî Türkçe Gazete - Takvim-i Vakayi - 1831
35. İlk Yarı Resmi Türkçe Gazete - Ceride-i Havadis -1832
36. İlk Özel Türkçe Gazete - Tercüman-ı Ahval - 1860
37. İlk Hatıra Kitabı - Babürnâme - Babürşah - 16.yy.
38. İlk Mizah Dergisi - Diyojen - Teodor Kasap
39. İlk Şiir Antolojisi - Harabat - Ziya Paşa
40. İlk Mensur Şiir Örnekleri - Mensur Şiirler - Halit Ziya Uşaklıgil
41. İlk Edebî Bildiriyi Yayımlayan Topluluk - Fecr-i Ati Topluluğu
42. İlk Yazılı Edebî Metin ve Türk Adının Geçtiği İlk Metin - Göktürk Yazıtları
43. Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri - Vatan Yahut Silistre -Namık Kemal
44. Türk Dilinin İlk Sözlüğü ve İlk Dilbilgisi Kitabı -Divanü Lügati't-Türk - Kâşgarlı Mahmut
45. İlk Türkçe Sözlük - Kamus-ı Türkî - Şemsettin Sami
46. İlk Edebiyat Tarihçimiz - Abdulhalim Memduh Efendi
47. Batılı Anlamda İlk Edebiyat Tarihçimiz - Mehmet Fuat Köprülü
48. Türkçe'nin İlk Dilbilgisi Kitabı - Sarf-ı Türkî - Süleyman Paşa
49. İlk Uyarlama Tiyatro Eserinin Yazarı - Ahmet Vefik Paşa
50. İlk Alfabemiz - Göktürk Alfabesi
51. İlk Kadın Romancımız - Fatma Aliye Hanım
52. Edebiyatımızda Milli Edebiyatın Açılmasına öncülük eden - Mehmet Emin Yurdakul
53. Edebiyatımızda İlk Kafiyesiz Şiir Denemesi-Validem - Abdulhak Hamit Tarhan
54. İlk Türk Destanı - Alp Er Tunga Destanı
55. Süslü Nesrin İlk Temsilcisi - Sinan Paşa
56. Kurtuluş Savaşını Doğrudan İşleyen Romanımız- Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar
57. İlk Divan Şairimiz - Hoca Dehhanî
58. Dilde Sadeleşmeyi Savunan ilk Yayın Organı - Genç Kalemler
59. Edebiyatımızda Epik Tiyatronun Kurucusu - Haldun Taner
60. İlk Köy Şiiri Örneği - Köylü Kızların Şarkısı - Muallim Naci
61. Edebiyatımızda ilk Çocuk Şiiri Örnekleri - Şermin -Tevfik Fikret
62. İlk Didaktik Eser Örneği - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib
63. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Kurulan ilk Edebî Topluluk - Yedi Meşaleciler
64. Hece ile Yazılan ilk Manzum Tiyatro Örneği - Binnaz - Yusuf Ziya Ortaç
65. Edebiyatımızda Yayımlanan ilk Ortak Kitap - Yedi Meşale
66. Edebiyatımızda Yayımlanan İkinci Ortak Kitap - Garip
67. İlk Pastoral Şiir Örneği - Sahra - Abdulhak Hamit Tahran
68. Aruzu Türkçe'ye Uyarlayan İlk Şair - Tevfik Fikret
69. İlk Röportaj örneği - Rüya - Ziya Paşa
70. Tasavvuf Edebiyatının Kurucusu ve Bu Yönde şiirler Yazan İlk Şair - Hoca Ahmet Yesevi
71. Bilinen İlk Türk Şair - Aprınçor Tigin
72. Bilinen ilk Türk Yazar -Yollug Tigin
74. İlk Epik Tiyatro örneği - Keşanlı Ali Destanı- Haldun Taner
75. İlk Dergi örneği - Mecmua-ı Fünun - Münif Paşa-1861
76. Batılı anlamda İlk Günlük Örneği- Seyahat Jurnali- Direktör Ali Bey
77. Türkî-i Basit Akımının Öncüsü - Aydınlı Visali -15.y.y.
78. Türkî-i Basit Akımının En güçlü Temsilcileri - Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi
79. Sebk-i Hindi Akımının En Güçlü Temsilcisi - Şeyh Galip-18.yy.
80. İlk fıkra yazarımız- Ahmet Rasim

Dünya Edebiyatında İlkler
1. Dünya Edebiyatında Hikâye Türünün ilk Örneği -Decameron Öyküleri - G. Boccacio
2. Dünya Edebiyatında Deneme Türünün ilk Örneği- Denemeler - Montaigne
3. Dünya Edebiyatında İlk Modern Roman Örneği- Don Kişot - Cervantes
4. Dünya Edebiyatında ilk Realist Roman Örneği -Mademe Bovary - Gustave Flaubert
5. Dünyanın Bilinen İlk Destanı - Gılgamış Destanı -Sümerler
6. Komedi Türünün ilk Temsilcisi - Aristofanes
7. Trajedi Türünün ilk Temsilcisi - Aiskylos
8. Bilinen ilk Fabl Örneği - Pança Tantra (Kelile ve Dimne) - Hint Edebiyatı 

Başka Bir Derleme

» İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
» İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
» Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu
» İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
» İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik
» İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
» İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
» İlk resmi Türkçe gazete: Takvim –i Vakayi
» İlk yarı gazete: Ceride-i Havadis
» İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
» İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi
» İlk pastoral şir: A.Hamit Tarhan /Sahra
» İlk şiir çevirisini yapan: Şinasi
» İlk makaleyi yazan: Şinasi
» Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci: Şinasi
» Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit /Eşber veya Sardanapal
» Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren
» İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
» İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname
» İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai
» İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
» İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat
» İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
» İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
» İlk hikaye kitabı: A: Mithat /Letaif-i Rivayet
» İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
» İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig
» İlk siyasetname: Kutadgu Bilig
» İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya
» Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul
» Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes/Don Kişot
» İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
» İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
» Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Kutadgu Bilig
» İlk seyahatname: Mir’atül Memalik / Seydi Ali Reis
» İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
» Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
» Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
» Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret
» Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / Sarf – ı Türki
» İlk naturalist eserimizin yazarı: Nabızade Nazım / Zehra
» Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
» Şarkıyı icat eden: Nedim
» İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Alam
» İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk
» İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki
» İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
» İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig
» Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri
» Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R. Mahmut Ekrem
» Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul
» Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin
» Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: A. Hamit / Validem
» İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
» İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi
» Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi
» İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı
» Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal
» Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner
» İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım
» Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
» Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı
» Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
» Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi
» Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: Ateşten Gömlek
» İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: A.Vefik paşa
» İlk divan şairi: Hoca Dehhani
» Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen: Refik Halit Karay
» En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu
» İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin
» Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler

Sayfa Bülteni

Soru ve görüşleriniz için yorum yapın: